Svenska Schäferhundklubben

Avelskommitténs arbetsordning

Avelskommittén skall…

 • vara Centralstyrelsens förlängda arm i alla avelsrelaterade frågor och aktivt verka för en schäferavel som uppfyller Schäferhundklubbens intentioner. 
 • utvärdera, och i förekommande fall organisera aktiviteter som gagnar uppsatta avelsmål.
 • sammanställa aktuell avelsinformation i lättbegriplig och överskådlig form. Publicering sker huvudsakligen i Schäfertidningen och på klubbens hemsida. 
 • bestå av minst fem ledamöter, som alla tillsätts av CS. Varje ledamot ansvarar för sitt specialområde men verkar också i nära samarbete med övriga kommittéledamöter. Adjungerade ledamöter kan knytas till kommittén vid behov.

 

Avelskommitténs områdesindelning

 Hälsa (Sjukdomar, hälsoprogram, forskningsprojekt, friskvård)                

 Mentalitet (MH, MT, BPH, Valptest)

 Exteriör (Exteriörbeskrivning, SRD)  

 Avelskorning (Tysk provform)

 Valphänvisning (Registrering, bearbetning och förmedling av inrapporterade kullar)

 Uppfödning (Teoretiskt/praktiskt avelsarbete, regelverk, RAS, kurser, konferenser)

 Statistik (Resultatsammanställning och publicering)     

 

Den ansvarige för respektive område skall…

Hälsa

 • ha allmänt goda kunskaper om hundens sjukdomar och vara särskilt väl insatt i de sjukdomsområden där schäferrasen är överrepresenterad. 
 • verka för en fysiskt sund och frisk schäferhund och samarbeta med övriga aktörer med hög kompetens inom detta område.
 • utarbeta strategier för att minska förekommande sjukdomar i rasen.
 • förmedla resultat från, och eventuellt delta i, aktuella forskningsprojekt.
 • vara väl förtrogen i ämnet friskvård för hund och informera om olika aktiviteter och erfarenheter från denna verksamhet.

Mentalitet

 • ha god kännedom om hundars mentalitet och arbeta för att ständigt förbättra schäferns mentalstatus och arbetsegenskaper. 
 • ha god insikt om förekommande prov och tester inom mentalområdet.
 • följa och eventuellt delta i utvecklingsarbetet kring mentaltester samt rapportera om genomförda ändringar och tillägg.
 • vara väl insatt i förekommande bruksaktiviteter och utifrån hundarnas resultat och prestationer vidarebefordra avelsintressant information.

Exteriör

 • ha god kännedom om schäferns anatomi och rörelsefunktion. 
 • upprätthålla en välfungerande kontroll över den svenska schäferpopulationens exteriörstatus.
 • vidta åtgärder för att öka deltagarantalet vid klubbens exteriörbeskrivningar och utbilda kompetenta exteriörbeskrivare i den omfattning som verksamheten kräver.
 • vara väl insatt i förekommande utställningsaktiviteter och utifrån hundarnas resultat och prestationer vidarebefordra avelsintressant information.

Avelskorning

 • ansvara för att klubbens avelskorningsverksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.
 • bearbeta  resultaten för avelskorade hundar med åtföljande presentationer på hemsidan.
 • arrangera konferenser och utbildningar för avelskorningsfunktionärer.

Valphänvisning

 • ha god kännedom om valp- och hundförmedling i alla dess former och använda denna kunskap till att aktivt motarbeta oseriös schäferuppfödning.
 • hantera in- och utgående information om aktuella valpkullar.
 • i förekommande fall kommunicera med presumtiva valpköpare.
 • tillse att Schäferhundklubbens valphänvisning uppnår avsedda syften och vidareutveckla verksamheten om så erfordras.

Uppfödning

 • vara sakkunnig i såväl praktiska som teoretiska uppfödarfrågor och dessutom ha god kunskap om förekommande avtal och bestämmelser.
 • ansvara för fortbildningen av klubbens uppfödare och övriga avelsintresserade medlemmar genom att arrangera avelsinriktade kurser och konferenser. 

Statistik

 • ha god allmän datakunskap och vara väl uppdaterad på förekommande statistikprogram.
 • registrera, sammanställa och publicera avelsaktuella statistikredovisningar.