Svenska Schäferhundklubben

SRD-historik - Avelskommitténs synpunkter 2010

I slutet av 2008 sjösatte SKK ett mycket lovvärt projekt under benämningen ”Särskilda rasspecifika domaranvisningar” (SRD). Syftet var att uppmärksamma utställningsdomarna på de exteriöra överdrifter som förekommer inom vissa hundraser och i betydande grad äventyrar god hälsa och funktion. Totalt 47 raser utpekades i ett dokument som gick under arbetsnamnet ”Red Alert-listan”. Med stor förvåning konstaterades att schäfer fanns med på denna lista. Rasen var föremål för ”observandum” på grund av ”fransyska fronter” och ”instabila bakdelar”. Schäferdomarna uppmanades att ägna särskild uppmärksamhet åt att värdera rörelserna, inte bara i trav utan också i skritt. Ett märkligt påpekande med tanke på att värderingen av schäferns rörelser i olika tempon är fullkomligt självklar och helt avgörande för hundens kvalitetspris. 

Nog för att man som schäferdomare ibland har anledning att anmärka på frambensställningen, men avvikelserna är ytterst sällan av allvarlig art. Skulle detta vara ett hot mot rasens hälsa? Instabila bakbensrörelser, en ordalydelse som för tankarna till en schäferhund som vinglar fram på ostadiga och kraftlösa bakben. Enligt min uppfattning är det tvärtom den kraftfulla bakbensaktionen som är den välbyggda schäferhundens mest framträdande kännemärke och särskiljer den från alla andra raser!

Med detta sagt, kan inte förnekas att schäfern är överrepresenterad när det gäller sjukdomar i rygg och leder, vilket betyder att drabbade individer kan få en kraftigt nedsatt rörelseförmåga. Men observera att dessa sjukdomar inte kan kopplas till någon speciell exteriörtyp eller enskilda exteriöravvikelser! Det finns idag ingen forskning som visar att hundar med tåvid front, övervinklad bakdel, marktrånga/kohasiga bakbensrörelser eller sluttande rygg skulle drabbas oftare. Det vi säkert vet är att 26% av de schäfrar som i tidig ålder slås ut från polisiärt arbete har en ryggrelaterad sjukdom med åtföljande rörelsestörning. En skrämmande hög siffra som också väcker en intressant följdfråga. Hur många av dessa utslagna tjänstehundar är övervinklade i sin bakdel eller är överdrivet sluttande i sin rygglinje? Jag kan garantera att dom är lätt räknade! 

37 st utställningsdomare har skickat in sina SRD-rapporter på totalt 643 st schäferhundar bedömda under 2009. Utvärderingen visade att 22 individer hade anmärkning på sin frontställning och 29 stycken på bristande fasthet eller parallellitet i sina bakbensrörelser. Anmärkningarna var huvudsakligen av ringa grad, för en hund ansågs avvikelsen i haslederna vara betydande. Även om SKK:s undersökning inte gör anspråk på att vara vetenskapligt säkerställd så är ju tendensen mycket tydlig. Angivna exteriöravvikelser förekommer i så liten omfattning att ett förlängt observandum inte kan anses vara motiverat.

Mot bakgrund av utvärderingsresultatet begärde Schäferhundklubben att rasen skulle avföras från SRD-listan. Denna önskan ignorerades. Däremot gjorde SRD-kommittén några mindre justeringar och tillägg. Den slutliga formuleringen fick följande ordalydelse:

  •  inkorrekt frambensställning, t.ex. tåvid (fransysk)
  •  övervinklat bakställ (knä- och hasled) med instabilitet i hasleder, marktrång- hastrång- och/eller kohasighet.
  • Särskild uppmärksamhet ska ägnas värderingen av rörelserna, som ska granskas inte bara i  trav utan även i skritt och att standarden föreskriver att ryggen skall vara ”lätt sluttande”.

För tydlighetens skull vill jag understryka att Schäferhundklubben självklart vill ha ett fortsatt gott samarbete med SKK i olika avelsfrågor. Schäferhundklubbens starka önskan om att snabbt avlägsnas från listan grundar sig inte enbart på den låga felfrekvensen utan också på den mycket omfattande och oseriösa förtalskampanj som för närvarande riktas mot framgångsrika utställningshundar. Rasens mest funktionella representanter framställs som missbildade invalider och deras uppfödare och ägare som djurplågare. Detta nonsens basuners ut på internet och andra media. Förvånansvärt många låter sig duperas och Schäferhundklubbens verksamhet blir starkt ifrågasatt. Det faktum att schäfern är upptagen på SRD-listan bidrar tyvärr till att dessa kunskapsbefriade ”experter” får ytterligare luft under vingarna. 

För Avelskommittén

Mats Höglund