Svenska Schäferhundklubben

Kommittens arbetsordning

Avelskommittén skall…

 • vara Centralstyrelsen behjälplig i alla avelsrelaterade frågor och aktivt verka för en schäferavel som uppfyller Schäferhundklubbens avelsmål. 
 • utvärdera, och i förekommande fall organisera aktiviteter som gagnar uppsatta avelsmål.
 • sammanställa aktuell avelsinformation i lättbegriplig och överskådlig form. Publicering sker huvudsakligen i Schäfertidningen och på klubbens hemsida. 
 • består av en ordförande/sammankallande och av denne utsedda ledamöter, som alla tillsätts av CS. Varje ledamot ansvarar för sitt specialområde men verkar också i nära samarbete med övriga kommittéledamöter. Adjungerade ledamöter kan knytas till kommittén vid behov.

 Avelskommitténs delområden

 Hälsa (sjukdomar, hälsoprogram, forskningsprojekt, friskvård)                

 Mentalitet (MH, MT, uppföljning bruksresultat)

 Anatomi (rasstandard, exteriörbeskrivning, SRD, uppföljning utställningsresultat)  

 Avelskorning/Korning (tysk och svensk provform)

 Valphänvisning (registrering, bearbetning och förmedling av inrapporterade kullar)

 Uppfödning (teoretiskt/praktiskt avelsarbete, regelverk, RAS, kurser, konferenser)

 Statistik (resultatsammanställning och publicering)     

Kommittén skall avseende delområdena :
Hälsa

 • ha allmänt goda kunskaper om hundens sjukdomar och vara särskilt god kännedom om 
  de sjukdomar där schäferrasen  är  överrepresenterad. 
 • verka för en fysiskt sund och frisk schäferhund i samarbete med övriga aktörer med  kompetens inom detta område.
 • utarbeta strategier för att minska förekommande sjukdomar i rasen.
 • förmedla resultat från, och eventuellt delta i, aktuella forskningsprojekt.
 • vara väl förtrogen i ämnet friskvård för hund och informera om olika aktiviteter och erfarenheter från denna verksamhet.

Mentalitet

 • ha god kännedom om hundars mentalitet och arbeta för att ständigt förbättra schäferns mentalstatus och arbetsegenskaper. 
 • ha god insikt om förekommande prov och tester med särskild fokus på MH och MT.
 • följa och eventuellt delta i utvecklingsarbetet inom denna sektor samt rapportera om genomförda justeringar och tillägg.
 • vara väl insatt i förekommande bruksaktiviteter med schäferdeltagande och utifrån hundarnas resultat och prestationer vidarebefordra  avelsintressant information.

Anatomi

 • ha god kännedom om schäferns anatomi och rörelsefunktion. 
 • upprätthålla en välfungerande kontroll över den svenska schäferpopulationens exteriörstatus.
 • vidta åtgärder för att väsentligt öka deltagarantalet vid klubbens exteriörbeskrivningar och utbilda kompetenta exteriörbeskrivare i den omfattning som verksamheten kräver.
 • vara väl insatt i förekommande utställnings-/bruksaktiviteter med schäferdeltagande och utifrån hundarnas resultat och prestationer vidarebefordra avelsintressant information.

Avelskorning/Korning

 • ansvara för att klubbens korningsverksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.
 • bearbeta  resultaten för avelskorade hundar med åtföljande presentation på hemsidan.
 • arrangera konferenser och utbildningar för avelskorningsfunktionärer.

Valphänvisning

 • ha god kännedom om valp- och hundförmedling i alla dess former och använda denna kunskap till att aktivt motarbeta oseriös schäferuppfödning.
 • hantera in- och utgående information om aktuella valpkullar.
 • i förekommande fall kommunicera med presumtiva valpköpare.
 • tillse att Schäferhundklubbens valphänvisning uppnår avsedda syften och vidareutveckla verksamheten om så erfordras.

Uppfödning

 • vara sakkunnig i såväl praktiska som teoretiska uppfödarfrågor och dessutom ha god kunskap om förekommande avtal och bestämmelser.
 • ansvara för fortbildningen av klubbens uppfödare och övriga avelsintresserade medlemmar genom att arrangera avelsinriktade kurser och konferenser. 

Statistik

 • registrera och sammanställa resultat från verksamheterna för vidare publicering och information till klubbens medlemmar.

Avelskommitténs ledamöter

Avelskommittén består fn av:

Kattis Ehrlander, sammankallande
Marcella Nilsson (MH/MT, Hälsa)
David Lundgren (Statistik)
Morten Nilsen (Veterinära spörsmål, Hälsa)

 

 

 

 

 

 

Translate

Information från CS 

 


 


 

 

Vi samarbetar med

image007 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog


Bild1


toplogo_sv2


 

Rm´s logga